EN  
Prijava | Domov | Kontakti | Kazalo strani | Avtorji
Vstopna stran
    
Splošno
O PIS
Moduli

SPLETNI MODUL -  iPIS

Spletna aplikacija iPIS je namenjena centralnemu vodenju podatkov, komunikaciji med uporabniki sistema in izdelavi ter potrjevanju mesečnih situacij. S pomočjo spletnega portala se vodi tudi vsa sistemska administracija. S tem modulom upravlja naročnik oziroma investitor projekta. V modulu, ki deluje nad centralno bazo podatkov, se definira osnovne podatke o projektu, pripravi in odda osnovne podatke projektantu za pripravo projektantskega predračuna, sprejme projektantski popis del in predračun, registrira ponudnike, ki se prijavijo na razpis, ter zanje pripravi ustrezno poglavje razpisne dokumentacije v elektronski obliki. Po zaključenem razpisnem postopku se prenese podatke o ponudbenih predračunih in izbranem izvajalcu v centralno bazo podatkov, ter pripravi vse potrebne podatke za izvajalca, da lahko začne z izdelavo mesečnih situacij. V fazi izvajanja del predstavnik izvajalca pripravlja, nadzorni inženir pa sprejema, pregleduje in potrjuje mesečne situacije izvedenih del. Pogodbene cene za vsa dela so zaklenjene. Vnašajo se le kumulativne količine, ki morajo biti identične količinam iz gradbene knjige. Modul vsebuje tudi sistem za vodenje indeksov podražitev, glede na vnaprej definirane skupine del.
Podmodula iAneks-I in iAneks-N omogočata pripravo, oddajo, potrjevanje/zavračanje zahtevkov v spletnem okolju, kjer se pripravljajo tudi uradni izpisi, tako s strani izvajalca kot nadzornega inženirja. Modula sta tako namenjena pripravo zahtevkov v obliki digitalnega ponudbenega predračuna za več dela, manj dela in dodatna gradbena dela.SAMOSTOJNI MODULI

V modulu PROJEKTANT se sprejme osnovne podatke o projektu in za projekt izdela projektantski popis ali predračun del, ter pripravi ponudbeni predračun brez cen kot del razpisne dokumentacije v tiskani obliki. Za izdelavo projektantskega popisa del so uporabniku na voljo tri skupine postavk: standarne, lastne standardne in nestandardne.

V modulu PONUDNIK se sprejme ponudbeni predračun brez cen v elektronski obliki z zaklenjenimi količinami. Ponudnik nato z vnašanjem cen za posamezne postavke izdela eno ali več variant ponudbenega predračuna v tiskani in digitalni obliki in ga v sklopu ponudbe posreduje naročniku.

Modul ODPIRALEC je namenjen sprejemanju in analizi elektronskih ponudb, na podlagi katere se izbere najugodnejšega ponudnika. Z modulom se sprejme in primerja ponudbe različnih ponudnikov in po zaključenem razpisnem postopku pripravi ponudbe za prenos v centralno bazo podatkov.

Modul ANEKS-i je namenjen izvajalcem za pripravo zahtevkov v obliki digitalnega ponudbenega predračuna za več dela, manj dela in dodatna gradbena dela. Modul se uporablja le še za dokončanje zahtevkov, pričetih pred uvedbo modula iAneks-I.

Modul ANEKS-n je namenjen nadzornim inženirjem, da sprejemajo, potrjujejo ali zavračajo zahtevke, ki jim jih posredujejo izvajalci del. Po pregledu predloga izvajalca o več delih, manj delih ali dodatnih delih nadzorni inženir zahtevek prenese v centralno bazo k osnovnemu projektu in omogoči izvajalcu obračunavanje teh del. Modul se uporablja le še za dokončanje zahtevkov, pričetih pred uvedbo modula iAneks-N.